În data de 13 aprilie 2018 am formulat o cerere în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public prin care am solicitat Consiliului de monitorizare să îmi comunice următoarele:

  • Structura organizatorică, statul de funcții, structura posturilor pe compartimente (acte administrative cu caracter normativ);
  • Ordinul privind exercitarea atribuțiilor vicepreședintelui Aștileanu Gheorghe;
  • Statistica cu decesele survenite în centrele destinate să servească persoanelor cu dizabilități, precum și în spitale/secții de psihiatrie, pe perioada mandatului dlui Președinte Butnaru Florinel (15 decembrie 2017 – prezent);
  • Numărul de vizite și rapoarte efectuate de către inspectorii de monitorizare, din cadrul Consiliului de Monitorizare, alături de experții independenți;
  • Numărul plângerilor înregistrate la Consiliul de Monitorizare din partea persoanelor cu dizabilități instituționalizate;
  • Situația centralizată privind personalul care la acest moment activează în cadrul Consiliului care să conțină cel puțin următoarele informații: funcția, data angajării, modalitatea de angajare, structura din organigramă în cadrul căreia a fost numită respectiva persoană;
  • Motivele pentru care nu sunt respectate prevederile legii nr 144/2007, respectiv publicarea declarațiilor de avere și de interese pe site-ul instituției având în vedere că această rubrică există distinct în cadrul site-ului Consiliului;
  • Să mi se comunice de ce pe site-ul Consiliului de Monitorizare nu se mai regăsește sigla Consiliului, având în vedere că aceasta face parte din Manualul de Identitate Vizuală al Consiliului de Monitorizare iar acesta, inclusiv sigla, au fost înregistrate ca marcă aparținând instituției Consiliul de Monitorizare la OSIM.

În data de 16 aprilie 2018 am fost informată că solicitarea a fost înregistrată la Consiliul de Monitorizare sub numărul 318/13.04.2018.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 544/2001 am notificat Consiliul de Monitorizare în data de 25.04.2018, ora 14.00 pentru că era ultima zi prin care aveau obligația să îmi răspundă solicitării, în caz contrat fiind nevoită să fac uz de art. 22 (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

După două ore, am primit răspunsul Consiliului de Monitorizare prin adresa nr. 372/24.04.2018.

Legea nr. 544/2001 stipulează la art. 7 (1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășeste 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

 

Cuminte am așteptat cu sufletul la gură răspunsul Consiliului de Monitorizare la solicitarea mea. Acesta a venit electronic (așa um am solicitat) pe data de 15 mai 2018, deși are un număr de înregistrare din data de 11 mai 2018.

OK! Acum ce am înțeles eu din răspunsul dlui Gheorghe Aștileanu, vicepreședintele Consiliului de Monitorizare.

Din prima frază am înțeles că toate informațiile cu privire la activitatea/funcționarea Consiliului de Monitorizare se regăsesc în raportul anual de activitate ce se înaintează Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități a Senatului, potrivit prevederilor Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Super! Asta știam…pentru că în perioada mandatului meu am depus în data de 26 aprilie 2017 raportul de activitate a Consiliului de Monitorizare la Comisa pentru drepturile omului, culte și minorități a Senatului. Touși, mă întreb pentru anul 2017 s-a depus raportul de activitate? Vă anunț că mă îndoiesc.

Să revenim la răspunsul Consiliului de monitorizare la solicitarea mea. Aflu că rapoartele de monitorizare precum și celelalte informații solicitate sunt publice și vor putea fi găsite pe pagina de internet a instituției.

Am început să caut pe site-ul instituției care a fost achiziționat în timpul mandatului meu și am aflat că în 6 luni nu a fost urcată nicio informație care să răspundă solicitării mele.

Așadar, din informațiile găsite pe site la rubrica CONDUCERE apare informația de mai jos de unde se deduce că în acest moment Consiliul de monitorizare nu are președinte…asta cam așa e!

Am solicitat structura organizatorică, statul de funcții, structura posturilor pe compartimente. Pe site la data de 15 mai 2018 găsim 0 informații despre organigramă, organizare.

Declarațiile de avere și de interese încă nu au fost urcate pe site după cum puteți vedea.

Ce NU mai găsim pe site?

Rapoarte de monitorizare, planul anual de monitorizare, statistici, sistem informatic de raportare și transparență.

Ordinele publicate pe site sunt ordinele emise de subsemnata și urcate în timpul mandatului meu.

De asemenea, pe site nu sunt urcate documentele care au fost predate de subsemnata la încetarea mandatului dar nicio informație cu privire la istoricul informațiilor de interes public solicitate. Nu de alta dar solicitarea mea este în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Pe site-ul Consiliului de Monitorizare, pe care ar trebui publicate informaţiile ce se comunică din oficiu, nu există după cum vedeți informațiile solicitate de către mine. Iar răspunsul Consililiului de Monitorizare nu conține niciun răspuns la solicitările mele.

În ultima frază din răspuns sunt informată că raportul de activitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Am căutat …vă mărturisesc că nu am găsit. Inițial, am crezut că poate oamenii lucrează cu drag și spor și nu au timp să urce informațiile pe site dar că au depus raportul de activitate al consiliului pe anul 2017 și l-au publicat în Monitorul Oficial. M-am înșelat!

Ce știu eu?

Știu că în cazul în care autoritatea publică: ţi-a comunicat că refuză să-ţi transmită informaţia solicitată; nu ţi-a răspuns în nici un fel; ţi-a răspuns necorespunzător/parţial, ai la dispoziţie 2 opţiuni:

1). formulezi o reclamaţie administrativă (la conducătorul respectivei autorităţi/instituţii publice)

2). în paralel cu formularea reclamaţiei administrative sau direct, fără a formula o astfel de reclamaţie, te adresezi tribunalului (dai în judecată autoritatea/instituţia publică)

Vă țin la curent cu demersurile mele.

În altă ordine de idei, Consiliul de Monitorizare prin domnul președinte Florinel Butnaru a participat la Forumul de Lucru al Comisiei Europene privind implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CRPD), organizat marți, 29 mai 2018 la Bruxelles.

De data această nu am să mai vorbesc eu despre incompetența domniei sale, am să o citez pe dna Maria Mădălina Turza, președinta Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) prezentă la eveniment.

De asemenea, CEDCD își exprimă profundul regret cu privire la inutilitatea prezenței la această dezbatere strategică a reprezentanților Consiliului de Monitorizare a implementării Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități din România, care nu numai că au înțeles să tacă pe tot parcursul lucrărilor, dar au și manifestat în permanență un interes deosebit pentru orice altceva în afară de subiectele de discuție (platforme de socializare, fotografii, conversații private). Acest lucru este cu atât mai grav, cu cât pe agenda de discuții au fost subiecte care au vizat mandatul acestei instituții, respectiv dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, accesul la justiție și serviciile în comunitate.

În cazul în care nu ați aflat Consiliul de Monitorizare a început selectarea experților independenți. Am o singură întrebare: au anulat ordinul nr. 3 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea procedurii de selecție și a protocolului- cadru ce urmează a fi încheiat între Consiliul de Monitorizare și fiecare expert independent, emis de către mine?

Vă asigur că procedura de selecție a experților independenți postată pe site-ul Consiliului de Monitorizare nu este cea prevăzută în ordinul mai sus menționat.

Așadar, incompetența merge mai departe și este remunerată pe măsură, după cum puteți vedea!