„Începând cu această săptămână, persoanele cu dizabilităţi vor primi vouchere pentru achiziţia de echipamente moderne, precum cititor pentru nevăzători, fotoliu rulant activ, proteză audio, elevator, produse asistive pentru desen şi scriere, un voucher este deja tipărit, deci acestea pot fi primite cât mai curând. Este una din modalităţile de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, pentru că persoanele cu dizabilităţi au potenţial care trebuie pus în valoare”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern din data de 14 octombrie 2019.

Persoanele cu dizabilități NU vor primi în această săptămână voucherul pentru achiziția de echipamente și tehnologii asistive şi tehnologii de acces!

Pentru a putea primi voucherul menționat TREBUIE să fii ELIGIBIL și să respecți procedura conform ORDINULUI nr. 721/481/310/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Așadar, cine sunt beneficiarii acestui proiect?

Persoanele cu dizabilități care locuiesc în România, au între 18 – 65 de ani, nu sunt încadrate în muncă, beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formarea profesională.

Practic, dacă ești un minor/ă cu dizabilități, un adult/ă cu dizabilități încadrat/ă în câmpul muncii, un adult cu dizabilități ce beneficiază de pensie de invaliditate (această categorie neavând drept de muncă, nu pot beneficia de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formarea profesională, DOAR dacă suspendă pensia de invaliditate), un adult cu dizabilități cu vârsta de la 66 de ani în sus, NU EȘTI ELIGIBIL pentru acest proiect.

ART. 5 (1) Voucherul se eliberează la cererea persoanei îndreptăţite, care depune, în scris sau electronic, la registratura/adresa de e-mail a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului judeţene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente: a) domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul BI/CI; b) numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; c) număr de telefon fix sau mobil, e-mail; d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces; e) document din care reiese că beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională; f) semnătura solicitantului. (2) Modelul cererii menţionate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură şi va fi postat pe site-ul fiecărei DGASPC. Cererea poate fi depusă şi de reprezentantul legal, precum şi de către organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap. (3) Modelul recomandării menţionate la alin. (1) lit. d) este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

Pașii necesari pentru obținerea voucherului și implicit achiziționarea tehnologiei aisistive:

  1. Practic, primul pas care trebuie făcut este solicitarea serviciilor de informare și consiliere profesională, a serviciilor de mediere a muncii, formare profesională la AJOFM. Bineînțeles că solicitarea acestor servicii se face în baza unei cereri și a următoarelor documente: copie după C.I., copie după certificat de încadrare în grad de handicap, copie după ultima diploma de studii și adeverință de la medicul de familie că ești apt de muncă sau ai anumite restricții. În baza cererii și a documentelor depuse, precum și completarea acordului privind protejarea datelor cu caracter personal, urmează să beneficiezi de serviciile solicitate. Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile legii stabilite în functie de nevoile individuale putând fi încheiat între persoana cu dizabilități și AJOFM;
  2. Următorul pas este publicarea pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro, a Listei tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare;

În recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces trebuie prevăzute informațiile referitoare la produsul asistiv (denumirea şi tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces), trebuie să fie în concordanță cu cele menționate în LISTA tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare;

  1. Depunerea la DGASPC a următoarelor documente:

cerere pentru acordarea voucherului;

– copie C.I.;

– copie certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;

recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispositive assistive și tehnologii de acces;

– acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă asigurate de AJOFM, însoțit de Planul individual (copie);

Angajamentul că nu înstrăinează produsul asistiv.

Cum intru în posesia voucherului?

Comunicarea către persoana cu dizabilități privind înregistrarea cererii în Registrul privind acordarea voucherelor se realizează în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Registratura DGASPC.

Lunar, până la data de 10 ale lunii, DGASPC transmite către ANPD tabloul centralizator al solicitărilor, înregistrate în luna precedentă în Registrul pentru acordarea voucherelor, în format electronic și pe hârtie, semnat de directorul general, însoțit, în format electronic, de dosarele solicitanților care cuprind documentele menționate și un exemplar al angajamentului persoanei cu dizabilități.

În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării tablourilor centralizatoare ale solicitărilor privind acordarea voucherelor, la Registratura ANPD, personalul cu atribuții în acest sens după verificarea conformității informațiilor primite, tipărește și transmite voucherele către DGASPC.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea voucherelor, DGASPC comunică solicitanților să se prezinte în vederea ridicării acestora.

Practic, DGASPC transmite ANPD-ului centralizatorul cu cererile depuse, ANPD transmite către DGASPC voucherele nominale tipărite. Persoana cu dizabilități după ce ridică voucherul de la DGASPC are la dispoziție 6 luni să îl prezinte furnizorului de tehnologie asistivă și să primească produsul din Lista cu produse.

Sursa fotografiei: