În data de 6 septembrie a.c., Ministrul Muncii și Justiției Sociale, dl. Marius-Constantin BUDĂI a declarat: „Eliberarea voucherelor pentru persoanele cu dizabilități în vederea achiziționării de tehnologie asistivă va începe în două-trei săptămâni”.

În urma acestei declarații, a început nebunia!

Hai, să vă povestesc pe îndelete de ce ministrul muncii dezinformează, iar acest termen de 2 -3 săptămâni nu este unul realizabil.

Proiectul de Ordin privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, a fost în dezbatere publică până pe data de 01.09.2019 pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Proiectul de Ordin, îl puteți consulta la următorul link.

Așadar, cine sunt beneficiarii acestui proiect?

Persoanele cu dizabilități care locuiesc în România, au între 18 – 65 de ani, nu sunt încadrate în muncă, beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formarea profesională. Și punct!

Practic, dacă ești un minor/ă cu dizabilități, un adult/ă cu dizabilități încadrat/ă în câmpul muncii, un adult cu dizabilități ce beneficiază de pensie de invaliditate (această categorie neavând drept de muncă, nu pot beneficia de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formarea profesională, DOAR dacă renunță la pensia de invaliditate), un adult cu dizabilități cu vârsta de la 66 de ani în sus, NU EȘTI ELIGIBIL pentru acest proiect.

Conform proiectului de Ordin, procedura este următoarea:

Art. 3 – (1) – În vederea obținerii voucherului, persoana cu handicap depune la registratura sau la adresa de e-mail a DGASPC un dosar care cuprinde:

  1. a) cererea pentru acordarea voucherului (cererea se găsește în prezentul proiect de Ordin);
  2. b) certificatul de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;
  3. c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
  4. d) acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocuparii forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile legii stabilite în functie de nevoile individuale;
  5. e) angajamentul persoanei cu dizabilităţi (Anexa nr. 2 la Metodologie) referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului, de a depune toate eforturile pentru a se angaja și de a transmite la DGASPC/ANPD (inclusiv electronic) chestionarul de evaluare a impactului, întocmit în 3 exemplare;

(2) Angajamentul menționat la alin. (1) lit. e), întocmit în trei exemplare, se va înregistra în mod distinct la registratura DGASPC.

Practic, primul pas care trebuie făcut este solicitarea serviciilor de informare și consiliere profesională, serviciilor de mediere a muncii, formare profesională la AJOFM. Bineînțeles, că solicitarea acestor servicii se face în baza unei cereri și a următoarelor documente: copie după C.I., copie după certificat de încadrare în grad de handicap, copie după ultima diploma de studii și adeverință de la medicul de familie că ești apt de muncă sau ai anumite restricții. În baza cererii și a documentelor depuse, urmează să beneficiezi de serviciile solicitate. Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocuparii forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM în condițiile legii stabilite în functie de nevoile individuale putând fi încheiat între persoana cu dizabilități și AJOFM, după ce beneficiezi de aceste servicii. Deci poate să dureze câteva săptămâni obținerea acestui acord.

AJOFM/ANOFM poate semna acest acord nu numai cu persona care este șomeră (cu sau fără indemnizație de șomaj) și este în căutarea unui loc de muncă, dar și cu persoana care este angajată, dar își dorește să își schimbe locul de muncă.

Așa cum am precizat mai sus, de aceste vouchere nu poate să beneficieze persoana cu dizabilități care este angajată, dar dorește să își schimbe locul de muncă și beneficiază de serviciile mai sus menționate din partea AJOFM/ANOFM.

De ce? Pentru că în acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă este stipulat că persoana beneficiară trebuie să aibă calitatea de șomer înregistrat.

Următorul pas este publicarea pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro, a Listei tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.

În recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces trebuie prevăzute informațiile referitoare la produsul asistiv (denumirea şi tipul de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces), trebuie să fie în concordanță cu cele menționate în LISTA tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.

Toate aceste documente stipulate la art. 3 alin (1) precum și o cerere privind acordul persoanei cu dizabilități de a fi inclus în Lista cu persoanele cu dizabilitati care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere, profilare şi mediere Anexa nr. 3b la Metodologie), le înregistrați la DGASPC.

Aproximez, ca toată procedura de întocmire a întregului dosar ce se depune la DGASPC să dureze minim 45 zile.

Lista cu persoanele cu dizabilitati care pot fi înregistrate în baza de date a AJOFM/AMOFM în vederea furnizării serviciilor de informare, consiliere, profilare şi mediere, se transmite, săptămânal, în fiecare zi de vineri, în format electronic, la AJOFM/AMOFM.

Art.4 – (1) După înregistrarea cererilor de acordare a voucherelor, în condițiile art. 3, acestea sunt repartizate personalului desemnat din cadrul DGASPC, cu atribuții în acest sens, care analizează nevoia de sprijin astfel cum se evidențiază aceasta în cererea persoanei cu dizabilități privind acordarea vocherului, verificând conformitatea documentelor și urmărind corelarea informațiilor.

Dacă în urma analizei se constată îndeplinirea cerințelor menționate la alin.(1), solicitarea se înregistrează într-un registru special numit – Registrul privind acordarea voucherelor, prevăzut în Anexa nr.5 la Metodologie.

Comunicarea către persoana cu dizabilități privind înregistrea cererii în Registrul privind acordarea voucherelor se realizează în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Registratura DGASPC.

Lunar, până la data de 10 ale lunii, DGASPC transmite către ANPD tabloul centralizator al solicitărilor, înregistrate în luna precedentă în Registrul pentru acordarea voucherelor, în format electronic și pe hârtie, semnat de directorul general, însoțit, în format electronic, de dosarele solicitanților care cuprind documentele menționate și un exemplar al angajamentului persoanei cu dizabilități. Așadar, încă vreo 30 de zile.

În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării tablourilor centralizatoare ale solicitărilor privind acordarea voucherelor, la Registratura ANPD, personalul cu atribuții în acest sens după verificarea conformității informațiilor primite, tipărește și transmite voucherele către DGASPC.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea voucherelor, DGASPC comunică solicitanților să se prezinte în vederea ridicării acestora.

La un calcul scurt, așa cum stipulează proiectul de Ordin, toată procedura până la ridicarea voucherului poate dura MINIM 100 de ZILE, în condițiile în care prezentul Ordin nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial.

Așadar, stau și mă întreb: Ministrul Muncii și Justiției Sociale, dl. Marius-Constantin BUDĂI, nu cunoaște procedura de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces? Nu știe să calculeze (matematic vorbind)?

A! Suntem iar în campanie electorală, iar persoanele cu dizabilități au dovedit în timp că pot fi prostite ușor! Eh! Na că ne mai și trezim!

Încă ceva! Sunt curioasă câte persoane cu dizabilități vor renunța la pensia de invaliditate și se vor înregistra la AJOFM/ANOFM în vederea căutării unui loc de muncă, astfel dobândind calitatea de șomer și putând beneficia de acest ordin și implicit de voucher.

Sursa fotografiei: